Společnost vede klientům účetnictví i daňovou evidenci. Zpracování účetnictví probíhá dodavatelským způsobem: Klient přináší doklady do naší firmy a ty jsou zde zpracovány tak, aby výstupem bylo kompletní účetnictví (včetně účetní závěrky) a daňové přiznání (v souladu se zákonem o účetnictví a další příslušnou legislativou). Součástí poskytovaných služeb je vedení mzdového účetnictví a personální agendy (zde klient pouze podepisuje příkazy do banky, ostatní záležitosti, jako podání přehledů na správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny, zajišťujeme vlastními silami).

Dále je součástí služeb poskytovaných klientům v rámci smluvního vztahu i zpracování přiznání k DPH, přiznání k dani silniční, zpracování příslušných výkazů v rámci daně ze závislé činnosti, zakládání listin do sbírky listin u příslušného Obchodního rejstříku, oznamovací povinnost poplatníka ve smyslu zákona 337/92. Sb. v platném znění atd. Ve výjimečných případech můžeme zpracovávat agendu i v sídle klienta.

V rámci smlouvy o poskytování služeb je zabezpečován i veškerý styk s úřady a případné kontroly.

Součástí naší práce v rámci poskytovaných služeb je i výkaznictví pro interní potřebu klienta, případně jeho mateřské firmy ve skladbě jím vyžádané. Obvyklým formátem jsou excelové tabulky, jsou možné i tabulky s komentářem.